Co je to ortoptika

Ortoptika je zdravotnický obor, který není příliž v obecném povědomí veřejnosti. Počátkem roku 2013  jsem napsala popularizační článek o ortoptice  "Víte co je to ortoptika?" pro časopis Raná péče ve kterém jsem ortoptiku podrobně popsala. Zde je jeho znění:

Víte co je to ortoptika?

  Po celou dobu moji praxe ve zdravotnickém oboru ortoptika se setkávám s malou informovaností o tomto oboru jak v laické tak i odborné veřejnosti.

Ráda bych Vám vysvětlila co je to ortoptika všeobecně, čím se zabývá a komu pomáhá.

Ortoptika, z řeckých slov ortho a optos (to znamená „rovné oči“) je druh rehabilitace zabývající se poruchami zrakových funkcí spojených se změnami postavení očí šilháním (strabismem) a tupozrakostí (amblyopií). Učíme pacienta co nejlepšímu používání a spolupráci obou očí. Jedná se o tzv. reedukaci vidění pomocí komplexních pleopticko-ortoptických cvičení.

V rámci prevence se zaměřujeme na nižší věkové skupiny pro včasné odhalení očních vad, hlavně v rodinách s pozitivní rodinnou anamnézou.

 U vyšších věkových skupin dochází k nárůstu pacientů s diplopií při okohybných obrnách po úrazech, dopravních nehodách i nitrolebních operacích. Zde jsou ortoptická cvičení podstatnou součástí rehabilitace.

Ortoptika patří do komplexní péče o jedince s diagnózou  šilhání ( strabismu), tupozrakosti (amblyopie) nebo dvojitého vidění (diplopie). Oftalmolog – strabolog po vyšetření a napsání korekce vhodnému (indikovanému) pacientovi doporučí pleopticko- ortoptická cvičení. Tato péče je pak plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Aby byla léčba úspěšná, je nutná velmi dobrá spolupráce mezi oftalmologem, ortoptikou, pacientem a rodiči (u dětí). Na tato cvičení se dochází 1x týdně. Upevnění spolupráce očí dosahujeme na ortoptickém pracovišti pomocí přístrojů. Přes týden rodiče pravidelně provádí některá méně náročná cvičení doma.

 Je to léčba dlouhodobá, trvající někdy i několik let. Stimulace vidění a nácvik spolupráce se prolínají ve výše zmíněných tzv. pleopticko-ortoptických cvičeních.

Okluze a Pleoptika

Tuto léčbu zahajuje okluzní terapie, kdy lepíme okluzorem zdravé oko, aby se zapojilo nemocné. Je to velice důležitá součást reedukace. Plnohodnotně se dá  nahradit jen okluzní kontaktní čočkou. Látkové okluzory se hodí spíš k udržovací léčbě. Na začátku je velice obtížné zalepit  zdravé oko a nutit pracovat oko, které do teď nic nedělalo. Hlavně je potřeba trpělivě vysvětlit nošení okluzoru, ze začátku i dodržovat zvýšenou pozornost pohybu dítěte.

Pleoptika se zabývá zlepšením vidění nemocného oka a navazuje na okluzi.

Pacienti a děti ji provádí doma s rodiči. Je to například obkreslování, vystřihování, vyšívání, počítačové hry, je i počítačový program pro domácí léčení tupozrakosti. Hodně se procvičuje spolupráce oko-ruka. A ze začátku se upřednostňuje práce do blízka. Tato léčba  se nazývá aktivní pleoptika.

Pasivní pleoptická léčba se cvičí na ortoptickém pracovišti – je to např. CAM nebo barevné filtry, lokalizátor nebo korektor. Nově počítače a dotykové obrazovky.

CAM je přístroj, který stimuluje příslušné mozkové centrum pomocí otočného šachovnicového vzoru zmenšující se velikosti. Pacient si přes průhlednou folii maluje nad tímto otáčejícím se vzorem.

Různé počítačové programy jsou součástí nově zaváděného systému domácí rehabilitace.

Ortoptická léčba

Pokud se vízus vylepší, navazuje ortoptická léčba, která se snaží naučit oči spolupracovat.  V rámci této léčby se používají různé přístroje, jako cheiroskop, stereoskop, synoptofor, konvergometr i speciální hranolová skla (prizmata).

Cheiroskop je přístroj pro léčbu spolupráce očí do blízka. Při cvičení se používá koordinace oko – ruka pacienta, který obrázek obkresluje  a nebo se na začátku používá tzv. chytání obrázku.

Stereoskop slouží k léčbě binokulárního vidění. Základním principem je oddělení zorných polí a obrázků pro obě oči zpravidla mechanickou přepážkou.

Synoptofor je základním přístrojem pro cvičení binokulárních funkcí. Zde se cvičí jak spolupráce očí, tak i šířka fúze a stereoskopické vidění.

Prizmata jsou druhá nejdůležitější pomůcka pro ortoptická cvičení. Buď se používají jednotlivá, nebo ve formě lišt v kombinaci s filtry.

 

Závěr

Ortoptická péče je speciální rehabilitační péče, která přispívá k vyšší kvalitě života pacientů. U dětí je důležité s touto rehabilitací začít co nejdříve, neboť nejlepší výsledky se dosahují do 6ti až 7mi let věku.

 

Bc. Eva Modlingerová

Leden 2013